ldcf.net
当前位置:首页 >> 带注音《弟子规》 >>

带注音《弟子规》

ìzǐguī shèngrénxùn shǒuxiàotì cìjǐnxìn 弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信 fànàizhòng érqīnrén yǒuyúlì zéxuéwén 泛爱众 而亲仁 有余力 则学文 rù zé xiào 【入则孝】 fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn 父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒 fùmǔjiào...

xìn 《信》 Fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān 凡 出 言 信 为 先 诈 与 妄 奚 可 焉 huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo 话 说 多 不 如 少 惟 其 是 勿 佞 巧 Jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī 奸...

dì    zǐ  guī 弟 子 规zǒng xù 【总 叙】dìzǐguī shèngrénxùn  shǒuxiàotì   cìjǐnxìn 弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信fànàizhòng  érqīnrén  yǒuyúlì   zéxuéwén 泛...

dì zǐ guī 弟 子 规 zǒng xù 【总 叙】 dìzǐguī shèngrénxùn shǒuxiàotì cìjǐnxìn 弟子规 圣人训 首孝悌 次谨信 fànàizhòng érqīnrén yǒuyúlì zéxuéwén 泛爱众 而亲仁 有余力 则学文 rù zé xiào 【入则孝】 fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎ...

dì zǐ guī弟 子 规 zǒng xù 【总 叙】 dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn 弟 子 规 圣 人 训 首 孝 悌 次 谨 信 fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén 泛 爱 众 而 亲 仁 有 余 力 则 学 文 rù zé xiào 【入则孝】 fù m...

总序 zǒng xù 【总 序】 dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn 弟 子 规 ,圣 人 训, 首 孝 悌, 次 谨 信。 fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén 泛 爱 众, 而 亲 仁, 有 余 力, 则 学 文。 入则孝 rù zé xiào 【入则孝】 ...

你胃口太大了,全文而且带拼音,给你一本书(最好自己买一本)。还要解释。你悬赏200都做不了。你不如一次问个几十字

谨zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí 朝 起 早 夜 眠 迟 老 易 至 惜 此 时 chén bì guàn jiān shù kǒu biàn nì huí zhé jìng shǒu 晨 必 盥 兼 漱 口 便 溺 回 辄 净 手 guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiē 冠 必 正 纽...

xìn 【信】 fánchūyán xìnwéixiān zhàyǔwàng xīkěyān 凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉 huàshuōduō bùrúshǎo wéiqíshì wùnìngqiǎo 话说多 不如少 惟其是 勿佞巧 jiānqiǎoyǔ huìwūcí shìjǐngqì qièjièzhī 奸巧语 秽污词 市井气 切戒之 jiànwèizhēn wù...

作者:李毓秀 fùmǔhū yìngwùhuǎn fùmǔmìng xíngwùlǎn 父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒 fùmǔjiào xūjìngtīng fùmǔzé xūshùnchéng 父母教 须敬听 父母责 须顺承 dōngzéwēn xiàzéqìng chénzéxǐng hūnzédìng 冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定 chūbìgào fǎn...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com