ldcf.net
輝念了崔遍匈 >> 屈泣眉核鈍泣伊紗湘泣湘核鈍泣屈紗屈泣眉核屈泣匯... >>

屈泣眉核鈍泣伊紗湘泣湘核鈍泣屈紗屈泣眉核屈泣匯...

2.3x7.8+9.9x7.2+2.3x2.1 =(2.3x7.8+2.3x2.1)+9.9x7.2 =2.3x(7.8+2.1)+9.9x7.2 =2.3x9.9+9.9x7.2 =9.9x(2.3+7.2) =9.9x10.0 =99

2.4〜4-0.1+3.8升5.7。

9.32〜93.2+7.8〜9.32-9.32 =9.32〜(93.2+7.8-1) =9.32〜100 =932

吉噐383.41

1〜2〜3+2〜4〜6+3〜+6〜9/1〜3〜5+2〜6〜10+3〜9〜15 =‐1〜2〜3〜1+2+3//‐1〜3〜5〜1+2+3/ =1〜2〜3/1〜3〜5 =2/5

=6.3〜9.9+6.3〜0.1=6.3〜(9.9+0.1)=6.3〜10=63

6.7〜2.5+9.9〜7.5+3.2〜2.5 =6.7+9.9〜3+3.2〜2.5 =9.9+9.9〜3〜2.5 =9.9〜4〜2.5 =4〜2.5〜9.9 =10〜9.9 =99

3.2x71.7+28.9x3.2 =3.2x(71.7+28.9) =3.2x(100+0.6) =3.2x100+3.2x0.6 =320+1.92 =321.92 佩社屎盾音苧易辛參弖諒」D僥楼序化 諾吭萩泣似和中議‐僉葎諾吭指基/梓泥O(”_”)O仍仍

利嫋遍匈 | 利嫋仇夕
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
坪否栖徭利大泌嗤盃係萩選狼人捲。zhit325@qq.com