ldcf.net
当前位置:首页 >> 解方程①3x%7+4x=6x%2②x?24=1?4?3x6 >>

解方程①3x%7+4x=6x%2②x?24=1?4?3x6

(1)移项得,3x+4x-6x=-2+7,合并同类项得,x=5;(2)去分母得,3(x-2)=12-2(4-3x),去括号得,3x-6=12-8+6x,移项得,3x-6x=12-8+6,合并同类项得,-3x=10,化系数为1得,x=-103.

3x-7+4x=6x-2, 4-3x=3-2x, (x+1)-2(x-1)=1-3x, 2(x-2)-6(x-1)=3(1-x),, 解:7×-7=6×-2解:-3×+2×=-4+3解:x+1-2x+2=1-3x 解:2x-4-6x+6=3-3x ×=5 x=1 2x=-2 -4x+2=3-3x x=-1 x=-1 12(2-3x)=4x+4, 解:24-36x=4x+4 -40x=-20 x=0.5

2/3-8X=3-1/2X 同时乘以6,得 4-48x=18-3x -45x=14 x=-14/45 1/6(3X-6)=2/5X-3 同时乘以30,得 5(3x-6)=12x-90 15x-30=12x-90 3x=-60 x=-20 4X-3(20-X)=-4 4x-60+3x=-4 7x=56 x=8 1/3(1-2X)=2/7(3X+1) 同时乘以21,得 7(1-2x)=6(3x+1) 7-14x=18x...

【1】1.4×7+x=12.8 x=12.8-9.8; x=3; 【2】(6+3x)÷4=9; 6+3x=36; 3x=30; x=10; 【3】5分之2x+2分之1=24分之19 2x/5=19/24-12/24; 2x/5=7/24; x=35/48; 【4】18÷4x-3=9(有补充!) 18÷4x=12; 4x=18/12; 4x=3/2; x=3/8; 【5】3.4+9.8=1.4+9x 9x...

x÷2/3=4/9 x=4/9x2/3 x=8/27 1/2x÷1/3=3/4 3/2x=3/4 x=3/4x2/3 x=1/2 6x=6/7 x=6/7x1/6 x=1/7 3/4x+2/3x=9/16 2/3x=9/16-12/16 2/3x=-3/16 x=-3/16x3/2 x=-9/32

解:x-2(x-3x+12-6)=1 x-2x+6x-24+12=1 5x=1+24-12 5x=13 x=2.6 解:4x+3=2x-2+1 4x-2x=-2+1-3 2x=-4 x=-4÷2 x=-2 解:3x+15+5(x+5-1)=7x+35-1 3x+15+5x+25-5=7x+35-1 3x+5x-7x=35-1-15-25+5 8x-7x=-1 x=-1 很高兴为您解答,祝你学习进步>...

解:(1)3x=﹣3,x=﹣1;(2)3x﹣6=2﹣5x+10,8x=18, ;(3)4x﹣60+3x+4=0,7x=56,x=8;(4)3(y+2)+2(y﹣2)=24,3y+6+2y﹣4=24,5y=22,y= ;(5) x﹣2﹣8=1,x﹣10﹣40=5,x=55;(6)3x﹣(9x﹣2)﹣12=0,3x﹣9x+2﹣12=0,﹣6x=1...

4(2-x)-3(x+1)=6 8-4x-3x-3=6 5-7x=6 7x=5-6 7x=-1 x=-1/7

解答:解;(1)移项,得3x+6x-4x=-8+7.合并同类项,得5x=-1,系数化为1,得x=-15;(2)去括号,得3x-8x-20=x+4.移项,得3x-8x-x=4+20.合并同类项,得-6x=24.系数化为1,得x=-4;(3)去分母,得3y-18=-5+2-2y.移项,得3y+2y=-5+2+18.合...

2(x - 6) = 3 - (4x - 9) 2x - 12 = 3 - 4x + 9 2x + 4x = 3 + 9 + 12 6x = 24 x = 4 5( y + 5 ) - 3( 2 - y) = 35 5y + 25 - 6 + 3y = 35 5y +3y = 35 - 25 - 6 8y = 4 y = 0.5 3x - 7 + 6x = 4x - 8 3x + 6x - 4x = - 8 + 7 5x = - 1 x = -0.2...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com