ldcf.net
当前位置:首页 >> 列式计算(1) 1 2 与 1 3 ... >>

列式计算(1) 1 2 与 1 3 ...

(1)解: (3/5)-[(1/10)+(3/8)] =(3/5)-(1/10)-(3/8) =[(6/10)-(1/10)]-(3/8) =(1/2)-(3/8) =(4/8)-(3/8) =1/8 (2)、解:根据题意知,这个数是: 3-(1/2)-(2/3) =(18/6)-(3/6)-(4/6) =11/6

(1) 3 8 + 1 3 = 17 24 比 3 8 多 1 3 的数是 17 24 .(2) 6 7 - 1 4 = 17 28 答: 1 4 比 6 7 少 17 28 .(3) 3 5 - 3 8 = 9 40 答:从 3 5 里减去 9 40 的差是 3 8 .(4) 5 6 - 1 7 = 29 42 答:这个数是 29 42 .

采纳吧

(1)(8-5)÷5 =3÷5=60%; (2)24× 2 1 3 × 1 1 4 =56× 5 4 =70;(3)24× 1 24 - 1 2 × 2 3 =1 - 1 3 = 2 3 ;(4) 4 2 3 ÷3 1 9 = 14 3 × 9 28 =150%;(5) 3 3 5 ÷(1 + 3 5 )= 18 5 × 5 8 = 9 4 (吨).

列式计算 (1)273里有几个3 273÷3=91

(1)(1.5+0.6)×(3-1.8),=2.1×1.2,=2.52;答:积是2.52.(2)(76-59)÷118,=(2118-1018)÷118,=1118×811,=49;答:商是49.

(1)设这个数为x.60%x-32×60%=32,60%×(x-32)=32,x-32=53 1 3 ,x=85 1 3 .答:这个数是 85 1 3 .(2)(3 1 4 +4 1 3 )×(4÷7),=7 7 12 × 4 7 ,= 13 3 .答:积是 13 3 .

当m等于50,我不知道答案,但我知道当m等于正无穷时,该式等于1/6乘以(圆周率的平方)「不好意思,没有圆周率的符号」

=1+4/9-1/2 =17/18 希望能帮你忙,不懂请追问,懂了请采纳,谢谢

(1)24÷3/5x1/5 =24*5/3*1/5 =40*1/5=8 (2)(30+8x1/4)÷8/9=(30+2)*9/8=32*9/8=36

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com