ldcf.net
当前位置:首页 >> 列式计算(1) 1 2 与 1 3 ... >>

列式计算(1) 1 2 与 1 3 ...

(1)依题意有(-3+0.3)×(-12)=-2.7×(-12)=1.35;(2)依题意有(-4+5-7)-(|-4|+|5|+|-7|)=-6-(4+5+7)=-6-16=-22.

解:根据题意列式为: (2/3+1/4)x3/11 =(8/12+3/12)x3/11 =11/12x3/11 =1/4

(1))( 1 2 - 1 3 )÷( 1 2 + 1 3 ),= 1 6 ÷ 5 6 ,= 1 5 ;答:商是 1 5 .(2)(12-4.5) ÷ 3 4 ,=7.5× 4 3 ,=10;答:这个数是10.

解;(1)1.2×6-1.6×3,=7.2-4.8,=2.4;答;差是2.4.(2)180×40%÷38,=180×25×83,=192.答;这个数是192.

6 7 - ( 1 2 + 1 3 ),= 6 7 - 5 6 ,= 1 42 ,答:差是 1 42 .

5/6×12-2/3 =10-2/3 =9又1/3

(1)-3-(-23)=-3+23=-213;(2)-2+(-13)=-2-13=-213.

根据题意可得:(1) 11 12 -( 1 3 + 1 4 ),= 11 12 - 7 12 ,= 1 3 ;答:差是 1 3 .(2) 2 3 - 1 2 - 1 6 ,= 4 6 - 3 6 - 1 6 ,=0;答:结果是0.

(1)(8-5)÷5 =3÷5=60%; (2)24× 2 1 3 × 1 1 4 =56× 5 4 =70;(3)24× 1 24 - 1 2 × 2 3 =1 - 1 3 = 2 3 ;(4) 4 2 3 ÷3 1 9 = 14 3 × 9 28 =150%;(5) 3 3 5 ÷(1 + 3 5 )= 18 5 × 5 8 = 9 4 (吨).

(2) 人 4 + 2 6 × 人 8 ,= 人 4 + 2 26 ,= 2人 26 ;答:和是 2人 26 .(九)( 8 2人 + 7 2十 )×( 7 2十 - 8 2人 ),= 人7 人十 × 2 6 ,= 人7 28十 .答:积是 人7 28十 .

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com