ldcf.net
当前位置:首页 >> 如何解一元四次方程x^4+2x^3+9x=0 >>

如何解一元四次方程x^4+2x^3+9x=0

给你几个解法费拉里法费拉里的方法是这样的:方程两边同时除以最高次项的系数可得 x^4+bx^3+cx^2+dx+e=0 (1) 移项可得 x^4+bx^3=-cx^2-dx-e (2) 两边同时加上(1/2bx)^2 ,可将(2)式左边配成完全平方,方程成为 (x^2+1/2bx)^2=(1/4b^2-c)x^2-dx-e...

给你几个解法 费拉里法 费拉里的方法是这样的: 方程两边同时除以最高次项的系数可得 x^4+bx^3+cx^2+dx+e=0 (1) 移项可得 x^4+bx^3=-cx^2-dx-e (2) 两边同时加上(1/2bx)^2 ,可将(2)式左边配成完全平方, 方程成为 (x^2+1/2bx)^2=(1/4b^2-c)x^...

用单变量求解,无实解

(1)(x-3)2=9,x-3=±3,所以x1=6,x2=0;(2)x2-2x+1=6,(x-1)2=6,x-1=±6,所以x1=1+6,x2=1-6;(3)3x(x-2)-2(x-2)=0,(x-2)(3x-2)=0,x-2=0或3x-2=0,所以x1=2,x2=23;(4)x2-8x+17=0,△=(-8)2-4×17═-4<0所以原方程没有...

(1)移项,得4(x-1) 2 -9(x-5) 2 =0,分解因式,得[2(x-1)+3(x-5)][2(x-1)-3(x-5)]=0,即(5x-17)(-x+13)=0,所以5x-17=0或-x+13=0,解得x 1 = 17 5 ,x 2 =13;(2)移项,得2x(x-3)+x-3=0,分解因式,得(x-3)(2x+1)=0...

(1) (2)x 1 =1 x 2 =9(3)x 1 =-3 x 2 =- (4)x 1 =-2 x 2 =3 试题分析:(1)找出a,b,c的值,代入求根公式即可求出解;(2)方程左边分解因式后,利用两数相乘积为0,两因式中至少有一个为0转化为两个一元一次方程来求解;(3)利用平...

(1)x ² + 2 x - 8 = 0 x ² + 2 x + 1 = 8 + 1 (x + 1)² = 9 x + 1 = ± 3 x = ± 3 - 1 x1 = 3 - 1 = 2 x2 = - 3 - 1 = - 4 (2)x ² - 4 = 2 x x ² - 2 x - 4 = 0 x ² - 2 x + 1 = 4 + 1 (x - 1)² = 5 ...

是想求x等于多少还是怎么的?每个方程是一个题目么?

团队 俊狼猎英 为您解答~ 1.x=±2倍根号2 2.x^2=9 x=±3 3.x^2=81/4 x=±9/2 4.2x-1=±根号5 x1=(1+根号5)/2 x2=(1-根号5)/2 望采纳~祝学习进步喵~~

4(x+3)*2=25(x-2)*2 (2x+6)^=(5X-10)^2 (2x+6)^-(5X-10)^2=0 (2X+6+5X-10)(2X+6-5X+10)=0 (7X-4)(16-3X)=0 X1=7/4 X2=16/3 (3x+2)(x-4)=0 X1=-3/2 X2=4 9(2x+3)^2-4(2x-5)^2=0 (6X+9)^2-(4X-10)^2=0 (6X+9+4X-10)(6X+9-4X+10)=0...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com