ldcf.net
当前位置:首页 >> 谁现在在考vB求题求答案 >>

谁现在在考vB求题求答案

Dim x%, y% Dim a(1 To 4) As Long Dim t As Long a(1) = Val(Text1.Text) a(2) = Val(Text2.Text) a(3) = Val(Text3.Text) a(4) = Val(Text4.Text) t = 0 For x = 1 To 3 For y = x + 1 To 4 If a(x) > a(y) Then t = a(y) a(y) = a(x) a(x) = ...

Private Function fun(a() As Integer, n As Integer) As Double '********** Program ********* Dim i, sum As Integer sum = 0 For i = LBound(a) To UBound(a) sum = sum + a(i) Next i fun = sum / 5 '********** End ************* End Fun...

1. 在名称为 Form1的窗体上随机产生10个100~200(包括100,200)的正整数,求最大值,最小值和平均值,并显示整个数组的值和结果.运行后如图所示. Dim a(9) As Integer Dim max As Integer Dim min As Integer Dim sum As Integer Private Sub Form_Lo...

代码 Dim a As Integer Dim b As Integer Private Sub C1_Click() If a > b Then For i = b To a Sum = Sum + i Next Else For i = a To b Sum = Sum + i Next End If text3.Text = Sum End Sub Private Sub Text1_Click() a = InputBox("请输入...

已发

不是随便个文字加个问号就是疑问句,您的问题读下来能憋死人,先学会说人话比啥都强

前5题 1.C 2.A 3.A 4.B 5.A

设a的初值为a0,b的初值为b0 a=a+b 'a=a0+b0 b=a-b 'b=(a0+b0)-b0=a0 a=a-b 'a=(a0+b0)-a0=b0 由此可知该程序段的作用是a、b的值互换,用同样的方法可以推导出C是正确的

以下资料是主要参考“考试吧”,因为我学过VB,有些不慎的地方我已改动。 希望帮得到你。谢谢好评! 一、选择: 1-5 DABAC 6-10 DADBA 11-15 BCBDA 16-20 BDDCB 21-25 BCAAC 26-30 DAACB 31-35 CBAAB 二、填空: 1、线性结构 2、n 3、结构化 4、数...

www.nuaa.edu.cn

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com