ldcf.net
当前位置:首页 >> 13x3 x=57怎么解方程 >>

13x3 x=57怎么解方程

你化错了. 应该是 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0

7.8x3x=3.6 解:3x=3.6÷7.8 3x=6/13 x=6/13X1/3 x=2/13

解: 增广矩阵 = 2 -1 3 3 3 1 -5 0 4 -1 1 3 1 3 -13 -6 r3-2r1,r2-r1-r4,r1-2r4 0 -7 29 15 0 -1 5 3 0 1 -5 -3 1 3 -13 -6 r1+7r3,r2+r3,r4-3r3 0 0 -6 -6 0 0 0 0 0 1 -5 -3 1 0 2 3 r1*(-1/6),r3+5r1,r4-2r1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 ...

(1)f′(x)=x2-ax+b.由题意得f(0)=1f′(0)=0,即c=1b=0.所以b=0,c=1.(2)由(1)得f′(x)=x2-ax=x(x-a)(a>0).当x∈(-∞,0)时,f′(x)>0,当x∈(0,a)时,f′(x)<0,当x∈(a,+∞)时,f′(x)>0,所以函数f(x)的单调增...

3

(1)∵P(2,4)在曲线 y=13x3+43上,且y'=x2∴在点P(2,4)处的切线的斜率k=y'|x=2=4;∴曲线在点P(2,4)处的切线方程为y-4=4(x-2),即4x-y-4=0.(2)设曲线 y=13x3+43与过点P(2,4)的切线相切于点A(x0,13x03+43),则切线的斜率 k=...

解法一:∵函数f(x)=13x3?x2?3x在x1,x2(x1<x2)处取得极值,记点M(x1,f(x1)),N(x2,f(x2)),f'(x)=x2-2x-3,的两个根为x1,x2,由f'(x)=x2-2x-3=0,得x1=-1,x2=3(3分)令f'(x)>0,x>3或x<-1,f(x)的单调增区间为(-∞...

f′(x)=x3+x2+x=x(x2+x+1),当f′(x)=0得x=0,∵0∈[-1,1]当x∈[-1,0)时,f′(x)<0,当x∈(0,1]时,f′(x)>0∴函数在x=0处取最小值f(0)=0∴函数y=14x4+13x3+12x2,在[-1,1]上最小值为0.故选A.

x1+x2+x3=-1, -2x1+x2+3x3=-8, 3x1+x2-5x3=13 x1+x2+x3=-1 -7x3=14, -x2-4x3=8 x1 =1 x2 =0 x3 =-2

=(32×13)/33 =416/33 =32

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com