ldcf.net
当前位置:首页 >> 26个大写字母怎么读? >>

26个大写字母怎么读?

Aa 唉 Bb 比 Cc 西 Dd 低 Ee 衣 Ff 爱福 Gg 基 Hh 爱曲 Ii 哀 Jj 街 Kk 开 Ll 爱耳 Mm 爱姆 Nn 恩 Oo 喔 Pp 皮 Qq 克由 Rr 啊耳 Ss 爱思 Tt 提 Uu 由 Vv 维 Ww 打不留 Xx 爱克斯 Yy 歪 Zz 贼

26个英语字母的读音如下: A [ei] B [bi:] C [si:] D [di:] E [i:] F [ef] G [dʒi:] H [eit∫] I [ai] J [dʒei] K [kei] L [el] M [em] N [en] O [əu] P [pi:] Q [kju:] R [ɑ:] S [es] T [ti:] U [ju:] V [vi:] W [′dʌblju:] ...

Aa 唉、Bb 比、Cc 西、Dd 低、Ee 衣、Ff 爱福、Gg 基Hh 爱曲、Ii 哀、Jj 街、Kk 开、Ll 爱耳、Mm 爱姆、Nn 恩Oo 喔、Pp 皮、Qq 克由、Rr 啊耳、Ss 爱思、Tt 提、Uu 由Vv 维、Ww 打不留、Xx 爱克斯、Yy 歪、Zz 贼 1、母线 造句:利用电子技术和...

二十六个英文字母读法如下: A a:[ei] Bb: [bi:] Cc: [si:] Dd: [di:] Ee: [i:] Ff: [ef] Gg: [dʒi:] Hh: [eit∫] Ii :[ai] Jj :[dʒei] Kk :[kei] Ll :[el] Mm: [em] Nn :[en] Oo: [əu] Pp: [pi:] Qq :[kju:] Rr...

A:诶(ei) B:壁 C:肆意(连起来读单音节) D:第 E:译 F:爱抚(双音节,“抚”要上牙咬下唇) G:之一(单音节) H:诶吃(双音节) I:哎 J:之诶(双音节) K:尅(kei) L:爱偶(双音节,读“偶”时舌尖向内卷起) M:爱慕(双音节,“慕”轻读...

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 按照这个顺序读音分别是 诶/ei/ 必/bi/ 司仪/si/ 第/di/ 意/yi/ 艾弗 即意 欧 屁 克油 啊 艾斯 替/ti/ 有/eu/ ve 大不留 爱克斯 外 子意/zi/ 后面有音标的以音标读音为准 表示尽力了 求好评~

汉语拼音字母表及其名称音: (大写) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (小写) a b c d e f ɡ h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 名称音: a bê cê dê e êf ɡê ha i jie kê êl êm nê o pê qiu ar ês tê u vê wɑ xi ...

A,ei; B,币;C,cei;D弟;E一;F饿府;G基;H埃起;I挨;J接;K,kei;L额偶;M额亩;N嗯;O哦;P披;Q克优;R啊耳;S埃斯;T踢;U优;V微;W搭不溜;X额克死;Y外;Z贼(四声);

和小写字母相对应,英语大写字母一共26个: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 大写字母的使用规律整理:(1) 每个句子的第一个字以及写信的地址,信中的开头称呼和结尾,都要大写。(2) 表示特定的人、地或物的专有名词或是属...

1.在英文的发音中,其实大写和小写的读法是一样的,但如果一定要突出或者区分出大写来,你可以这样读,在下面的每个字母前加capital (letter) [A] 或者big [A] A[ei] B[bi:] C[si:] D[di:] E[i:] F[ef] G[d3i:] H[eitf] I[ai] J[d3ei] K[kei] L[...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com