ldcf.net
当前位置:首页 >> 5/6x=4/9 解方程 x÷3/8=5/6 解方程 2+1/4x=5 解方程 >>

5/6x=4/9 解方程 x÷3/8=5/6 解方程 2+1/4x=5 解方程

2十3/4x=14 3/4x=12 x=12÷3/4 x=16 ×一1/8×=35 7/8x=35 x=35÷7/8 x=40 6x+2/3=4/5 6x=4/5-2/3=12/15-10/15=2/15 x=2/15÷6 x=1/45

(1)(x+4)2=5(x+4),移项得:(x+4)2-5(x+4)=0,因式分解得:(x+4)(x+4-5)=0,即(x+4)(x-1)=0,可得x+4=0或x-1=0,解得:x1=-4,x2=1;(2)4x2-4x+1=x2+6x+9,移项得:(4x2-4x+1)-(x2+6x+9)=0,因式分解得:[(2x-1)+(x+...

2(x - 6) = 3 - (4x - 9) 2x - 12 = 3 - 4x + 9 2x + 4x = 3 + 9 + 12 6x = 24 x = 4 5( y + 5 ) - 3( 2 - y) = 35 5y + 25 - 6 + 3y = 35 5y +3y = 35 - 25 - 6 8y = 4 y = 0.5 3x - 7 + 6x = 4x - 8 3x + 6x - 4x = - 8 + 7 5x = - 1 x = -0.2...

(1)4x+3=2-x. 5x=-1 x=-1/5 (2)9-2(x+3)=x-(3+6x) 9-2x-6=x-3-6x -2x-x+6x=-3-9+6 3x=-6 x=-2 (3)2(x-5)=3(5x+1)-33. 2x-10=15x+3-33 2x-15x=10+3-33 -13x=-20 x=20/13 (4)9x-3(x-2)=6x+2 9x-3x+6=6x+2 9x-6x-3x=2-6 -4=0 此...

(1)4/(x+2)=3 3X+6=4 3X=-2 X=-2/3,经检验是原方程的根。 (2)6x-7/4x+5=-(10/3) 18X-21=-40X-50 58X=-29 X=-1/2 经检验是原方程的根。 解方程 (x+1/x-1)-(4/x²-1)=1, (X+1)^2-4=X^2-1 X^2+2X+1-4=X^2-1 2X=2 X=1, 经检验 X=1...

2(x+1)-3(x-2)=4+x 2x+2-3x+6=4+x -x+8=4+x x+x=8-4 2x=4 x=2 5(x+2)=2(2x+7) 5x+10=4x+14 5x-4x=14-10 x=4 x-2[x-3(x-1)]=8 x-2(x-3x+3)=8 x+4x-6=8 5x=8+6 5x=14 x=2.8 4x-3(20-x)=6x-7(9-x) 4x-60+3x=6x-63+7x 7x-60=13x-63 13x-7x=63-60 6x=...

3x+10=4(x-2)+7 解: 3x+10=4x-8+7 4x-3x=10+8-7 x=11 6(x+1)=9(x-1) 解: 6x+6=9x-9 9x-6x=6+9 3x=15 x=5

(1)3x-2=-5 解:两边加上2得 3x=-5+2 3x=-3 x=-1 (2)-5x+2=3x-4 解:移项片 -5x-3x=-4-2 -8x=-6 x=3/4 (3)2x-3(10-x)=5 2x-30+3X=5 2X+3X=5+30 5X=35 X=7 (4)3(x-1)=3-(2x+1) 3X-3=3-3X-1 3X+3X=3-1+3 6x=5 x=5/6 (5)1-3(x+1/3)=1/3 1-3x-...

1、去分母(两边同乘以 30)得 10 - 4x = 25x, 因此 29x = 10,所以 x = 10/29 (29 分之 10)。 2、展开得 4x^2 + 5x - 6 = 4x^2 + 4x + 1 - 2, 移项合并得 x = 5 。

(1)x2?6x+92x?6?(x+3)=(x?3)22(x?3)?(x+3)=x2?92,当x=5时,原式=5?92=-2;(2)因为△=b2-4ac=16+4=20,所以x=?b±b2?4ac2a=?4±202=-2±5.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com