ldcf.net
当前位置:首页 >> 5x^2Bx+64=0 解方程 >>

5x^2Bx+64=0 解方程

5x” - 42x + 64 = 0, (5x)” - 42(5x) + 320 = 0, (5x)” - 21(10x) + 21” - 441 + 320 = 0, ( 5x - 21 )” - 121 = 0, ( 5x - 21 )” - 11” = 0, ( 5x - 21 + 11 )( 5x - 21 - 11 ) = 0, ( 5x - 10 )( 5x - 32 ) = 0, ( x - 2 )( 5x - 32 ) ...

合并同类项4x=0.64 x=0.16

1.6x=64 x=40

解: 本题目可考虑用公式法或者配方法求解 1)公式法 对于ax^2+bx+c=0(a≠0)这个方程x=[-b±√(b^2-4ac)]/(2a) 则原方程的根为:x=(5±√33)/2 2)配方法 x^2-5x-2=(x-5/2)^2-25/4-2=0 则(x-5/2)^2=33/4=(√33/2)^2 则x-5/2=±√33/2 后面易得解 本...

解:4x=0.64 _x=0.16

y=x^2+5x-1 ①配方可以直接配方 y=x^2+5x+(5/2)^2-(5/2)^2-1=(x-5/2)^2-29/4 ②根据顶点式 y=x^2+5x-1 对称轴x=-b/(2a)=-5/2 顶点=(4ac-b^2)/(4a^2)=-29/4 y=(x-5/2)^2-29/4 ∴x^2+5x-1=0 (x-5/2)^2-29/4=0 (x-5/2)^2=29/4 x-5/2=±√29/2 x=±√29/2+5/2

(1)方程分解因式得:(x+1)(x-6)=0,可得x+1=0或x-6=0,解得:x1=-1,x2=6;(2)这里a=3,b=-4,c=-1,∵△=16+12=28,∴x=4±276=2±73;(3)方程变形得:x2-43x=13,配方得:x2-43x+49=79,即(x-23)2=79,开方得:x-23±73,则x1=2+73,x2=...

希望我的回答能帮助你,如果你认可我的回答,敬请及时采纳,在我回答的右上角点击【采纳答案】

(x-1)(x+6)=0 x=1或者x=-6

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com