ldcf.net
当前位置:首页 >> C++编程递归函数计算F(n)=1/2+2/3+……+n/(n+1) >>

C++编程递归函数计算F(n)=1/2+2/3+……+n/(n+1)

#includeusing namespace std;double fun(int n){ if(n==1) return 0.5; return n/1.0/(n+1)+fun(n-1);}int main(){ int n; coutn; cout

#include using namespace std; int main() { int f(int i);//声明一个函数f,它的参数是int类型,它的返回值是int类型,i只是随便起的变量名字。f的作用就是求1+...i的和 int sum,n; cin>>n; sum=f(n);//这里调用你写的f函数 cout

c语言

#include int jc(int n) { int i,sum=1; for (i=1;i

#include using namespace std; double fun(int n); int main() { int iTest(0); cout iTest; cout

#include using namespace std; int f(int i) {int t=1,j; for(j=1;j

#include int Fun(int n) { int j; if(n==1)j=1; else j=n*Fun(n-1); return j; } int main()//主函数 { int Num,i,sum=0; cout

int fac(int n){ return (n == 1 ? 1 : n*fac(n-1)); } void main(){ printf("%d", fac(5)); // 输出5的阶乘 } 基本即使这样. 不过阶乘数字都非常的大, int类型基本上乘到20结果就会大到溢出. 如果要求很高的话则需要额外的处理, 还是比较麻烦

当n很大时,有:1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+...1/n = 0.57721566490153286060651209 + ln(n)//C++里面用log(n),pascal里面用ln(n) 0.57721566490153286060651209叫做欧拉常数 to GXQ: 假设;s(n)=1+1/2+1/3+1/4+..1/n 当 n很大时 sqrt(n+1) = sqrt(n...

#include #include using namespace std;int main(){int i,n;__int64 sum=0;//所有的和__int64 sum2=0;//阶乘和的__int64 js = 1;scanf("%d", &n);//只有用c的函数才容易出来64位的输入输出for(i=1;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com