ldcf.net
当前位置:首页 >> C语言解方程 >>

C语言解方程

两个方程,三个未知数,如果xyz和你均为正整数,那么用穷举法吧。 否则,自己设一个值域,画出曲线或曲线族。

#include #include using namespace std;int main(){float a = 1,b = 0,c= 0;couta;coutb;coutc;if(a==0)return 0;float x1,x2 = 0;float i;i = b*b-4*a*c; 计算机语言包括机器语言、汇编语言、高级语言。机器语言是用二进制代码表示的计算机能...

#include #include double x1,x2,p; float file1(float a,float b) { x1=(-b+sqrt(p))/2*a; x2=(-b-sqrt(p))/2*a; return 0; } float file2(float a,float b) { x1=x2=(-b+sqrt(p))/2*a; return 0; } void main() { float a,b,c; printf("请依次...

#include#include int main(){int a,b,c;float x1,x2;printf("a= b= c=\n");scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);if(b*b-4*a*c>=0){ if(b*b-4*a*c==0){ x1=x2=-b*1.0/(2*a); printf("%f\n",x1); }else{ x1=(-b+sqrt(b*b-4*a*c))/(2.0*a); x2=(-b-sqrt(b*b-...

#include #include int main(void) { double a,b,c,x1,x2,d; scanf("%lf%lf%lf",&a,&b,&c); d = b * b - 4 * a * c; if(d > 0) { x1 = (-1 * b + sqrt(d)) / (2 * a); x2 = (-1 * b - sqrt(d)) / (2 * a); printf("x1 = %g,x2 = %g\n",x1,x2); }...

#includeint main(){int a,b,c,d; scanf("%d%d%d%d",&a,&b,&c,&d); printf("%d\n"a-b+c-d); return 0;}

采用C语言编程解方程,有两种情况: 1 简单的方程,比如一元一次方程,或者多元一次方程,以及一元二次方程等,这类数学上有固定的解题方法的,可以在程序中输入参数,并按照数学方法,进行求解。 2 复杂的方程,比如高次方程,或者积分方程等,...

来,给你个LU分解法解方程的c程序 #include #include #include #include #define N 20 /*以下程序为不选主元的三角分解法(Doolittle)*/ main() { int i,j,k,s; float a[N][N]={0},L[N][N]={0},U[N][N]={0},sigma1,sigma2,b[N],y[N],x[N]; /*为...

#include #include #include void main() { char s[20], *p, b[10], ch; int i=0, f=0, f1=1; int x=0, c=0; int u=0; gets(s); p=s; while(*++p!='\0'); *p=' '; *(p+1)='\0'; p=s; while(*p!='\0') { if(*p>='0'&&*p='a'&&*p

#include #include #include #include #define N 20/*以下程序为不选主元的三角分解法(Doolittle)*/main(){int i,j,k,s;float a[N][N]={0},L[N][N]={0},U[N][N]={0},sigma1,sigma2,b[N],y[N],x[N];/*为L主对角线元素赋1*/for(i=0;i

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com