ldcf.net
当前位置:首页 >> C语言解方程 >>

C语言解方程

对于这类问题,可以使用穷举法: #include void main() { int x,y,z,n; scanf("%d",&n); //输入n的值 for(x=0;x

上课时编的,测试过可用。/* Note:Your choice is C IDE */ #include "stdio.h" #include void main() { int a,b,c,d,e; e=1; while (e) {printf("求一个一元二次方程的根"); printf("ax^2+bx+c=0\n"); printf("请输入a="); scanf("%d",&a); if(...

#include "stdio.h" #include "math.h" /*求一元二次方程ax*x+bx+c=0的解*/ main() { float a,b,c,x1,x2,d; printf("请输入a:"); scanf("%f",&a); printf("请输入b:"); scanf("%f",&b); printf("请输入c:"); scanf("%f",&c); d=b*b-4*a*c; if...

#include #include int main(void) { int a, b, c; //定义一元二次方程的三个数值; printf("请依次输入一元二次方程的三个参数a b c,中间以空格隔开\n"); scanf("%d %d %d", &a, &b, &c); //依次输入一元二次方程的三个参数 double delta = b*...

#include #include int main() { float x1,x,f1,f2;static int count=0; x1=1.5//定义初始值 do { x=x1; f1=x*(2*x*x-4*x+3)-6; f2=6*x*x-8*x+3;//对函数f1求导 x1=x-f1/f2; count++; }while(fabs(x1-x)

#include #include int main(void) { double a,b,c,x1,x2,d; scanf("%lf%lf%lf",&a,&b,&c); d = b * b - 4 * a * c; if(d > 0) { x1 = (-1 * b + sqrt(d)) / (2 * a); x2 = (-1 * b - sqrt(d)) / (2 * a); printf("x1 = %g,x2 = %g\n",x1,x2); }...

参照(《c程序设计(第三版)》谭浩强 著)P130 习题6.12 用牛顿迭代法求下面方程在1.5附近的根: 2x^3-4x^2+3x-6=0 答案如下: #include "stdio.h" #include void main() { double f(double x); double x1=-10.0,x2=10.0,xx; while(1) { xx=(x1...

就是数学公式吧,牛顿迭代法。百度文库就有详细解释。

#include int fun(int m,int n) { int a=0; int i,j; for(i=0;i

表示虚数一般不用j表示,而是用i表示。输出的时候后面带上i就可以了。 判别式变量d为负时,用sqrt(-d) 形如ax²+bx+c=0的方程的完整程序如下: #include #include void main(){float a,b,c,dlt;printf("请输入a、b、c: ");scanf("%f%f%f",&a...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com