ldcf.net
当前位置:首页 >> x+1/4x=5,x%5/6x=10,(一加1/4)x=20,1/3x+7/3×... >>

x+1/4x=5,x%5/6x=10,(一加1/4)x=20,1/3x+7/3×...

x=4; x=60; x=16; x=6.

7/12x-1/3x=1/8,3x-6/7=3/4,5/6x+1/4x=13/24,60%x+4.5=8.7,(3.4-120%)x=11,8.6-2.6x=80%全部都是解方程,要过程 ...

1/4X5 + 1/5X6 + 1/6X7 + 1/7X8 + 1/8X9 + 1/9X10 = (1/4 - 1/5) + (1/5 - 1/6) + (1/6 - 1/7) + (1/7 - 1/8) + (1/8 -1/9) + (1/9 - 1/10) = 1/4 - 1/10 = 3/20

(1)x+1=6 x=6-1 x=5 (2)3-x=7 x=3-7 x=-4 (3)6x-13=-1 6x=-1+13 6x=12 x=2 (4)3x=x+5 3x-x=5 2x=5 x=5/2 (5)10x+1=14x-3 14x-10x=1+3 4x=4 x=1 (6)4x-5=2-2x 4x+2x=2+5 6x=7 x=7/6

2-(3x-7)/4=-(x+7)/5 40-5(3x-7)=-4(x+7) 40-15x+35=-4x-28 -11x=-103 x=103/11 (x-1)/2=1-(x+3)/4 2(x-1)=4-(x+3) 2x-2=1-x 3x=3 x=1 (4-6x)/0.01-6.5=(0.02-4x)/0.02-7.5 (400-600x)-6.5=(1-200x)-7.5 400-600x=1-200x-1 400x=400 x=1

6x-2-12x-15>x-4x+28 -6x-17>-3x+28 3x

=(1-6)X(1-15)X(1-27/2)X(1-63/5)X(1-4)X(1-27/7)X(1-15/4)X(1-11/3) =5X14X(1-27/2)X(1-63/5)X3X(1-27/7)X(1-15/4)X(1-11/3) =5X(1-63/5)X2X(1-27/2)X7X(1-27/7)X3X(1-11/3)X(1-15/4) =(-58)X(-25)X(...

x/2-3x-1/3=1 -5/2x=4/3 x=-8/15 4x-3(20-x)=6x-7(9-x) 7x-60=15x-63 8x=3 x=3/8 1/2(x-1/2(x-1))=2/3x-1 1/4x+1/4=2/3x-1 5/12x=2 x=5/24 3/2(2/3(x/4-1)-2)-x=2 -3/4x-2=2 x=-16/3 x/0.7-0.17-2x/0.03=1 10/7x-17/100-200/3x=1 -1370/21x=83/1...

1/(1×2×3×4)+1/(2×3×4×5)+1/(3×4×5×6)+...+1/(7×8×9×10) =(1/3)×[1/(1×2×3)-1/(2×3×4)]+(1/3)×[1/(2×3×4)-1/(3×4×5)]+(1/3)×[1/(3×4×5)-1/(4×5×6)]+...+(1/3)×[1/(7×8×9)-1/(8×9×10)] =(1/3)×[1/(1×2×3)-1/(2×3×4)+1/(2×3×4)-1/(3×4×5)...

1, 5(x-1) = 3-3x 解: 5X-5 = 3-3X 5X+3X = 3+5 8X = 8 X = 1 2,3-2(2x+1)= 2(x-3) 解: 3-4X-2 = 2X-6 -4X-2X = -6-3+2 -6X = -6 X = 1 3, 4x-3(20-x)= 6x-7(9-x) 解: 4X-60+3X = 6X -63 +7X 4X+3X-6X-7X = -63+60 -6X = -3 X = 1...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ldcf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com